Gode råd om undergulve med NOVOPAN spånplader i vådrum

Undergulv med varme

Hvordan skal jeg opbevare NOVOPAN spånplader?
NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM spånpladerne skal lagres tørt på et plant underlag.

NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM tåler ikke frost.

Er der særlige krav til opbevaringsrummet?
Spånpladerne skal akklimatiseres i min. 1 uge ved 18°C i det rum, hvor de skal nedlægges, og den

  relative luftfugtighed (RF) må ikke overstige 65%.

Hvad skal jeg kontrollere inden udførelsen?
Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt, og at evt. dampspærre er korrekt placeret.

Hold altid lokalet opvarmet under byggeriet.

Hvad skal jeg undersøge inden udlægning af bærende undergulv?
At fugtindholdet i strøerne ikke overstiger 8% ± 2%.

Hvad skal jeg kontrollere, når pladerne monteres?
At pladerne nedlægges i forbandt.
At der anvendes rigelig lim – ca. ¾ l pr. 25 lbm.
At der limes i alle samlinger, og at limen bliver synlig.

Hvad skal jeg sikre ved montagen?
At understøtningsafstand mellem bjælker – c/c-afstand – maks. er 300 mm.
At der holdes afstand på min. 12 mm fra vægge og gennemføringer.
At alle frie kanter er understøttet.
At alle anvendte skruer til gulvspånpladen er med delgevind.

Hvad skal jeg sikre ved udførelsen af afløb og rørgennemføringer?
At der er 1-2% fald til afløb.
At afløbsarmaturer er i niveau med undergulvet.
At afløbsarmaturer er korrekt monteret og fastgjort.
At afløbsarmatur affedtes med acetone eller sprit før montering af afløbsmanchetter.
At rørgennemføringer i gulvet bør undgås, eller udføres efter SBi-anvisning 200. 
  Se også Alfix-produktvejledning for rørgennemføringer.
At rørgennemføringer tætnes omhyggeligt.
At der renses for fugerester etc., og at metaldele affedtes inden siliconefugerne udføres.
At alle leverandøranvisninger gennemlæses inden byggeriets påbegyndelse og følges nøje

  under montagen.

Hvad skal jeg kontrollere før udførelse af varmesystemet?
At dimensionen på spor til varmeslanger er: Bredde 19 mm, dybde 18,2 mm.
At sporene aftørres omhyggeligt for lim.
At gulvet støvsuges grundigt før montering af varmefordelingsplader.

Hvor mange varmefordelingsplader skal der anvendes?
Valg af varmefordelingsplade afstemmes med valgt rørdimension.

Forbrug af alu-varmefordelingsplader er ca. 4,2 stk. pr. gulvplade.

Ca. 80% af gulvets areal skal være dækketaf Alu-varmefordelingsplader.

Hvad skal der tages hensyn til ved udlægning af varmeslanger?
Nedlæg tomrør Ø 25 mm mellem 1. og 2. bjælke, til- eller afgang til varmeslanger.
Husk isolering af tomrør.
Der skal normalt anvendes 16 mm varmeslange med indvendig iltspærre.
Forbrug af varmeslange er 5,4 lbm pr. gulvplade. Zonestørrelse maks. 15-16 m².
Alle varmesystemer skal være shuntstyret, således at gulvets overfladetemperatur ikke overstiger 27°C.
Shuntstyringen gælder også i byggeperioden – og ved evt. udtørring af byggefugt.
Gulvvarmen tilsluttes og skal være i drift 1-2 uger før udførelse af den færdige gulvkonstruktion.
Kontrol af varmesystemets tæthed - aflæs manometeret løbende.

Gulvbelægning

Hvilke forhold skal der tages hensyn til ved udførelse af gulvbelægning?
At alle pladesamlinger pudses efter tidligst 24 timer.
At der udføres MK-godkendt tætningskonstruktion beregnet til vådrum.
Brug ikke gulvet til arbejdsplads – ingen trafik på gulvet under udførelse.
Tildæk gulvet hvis PVC-gulvbelægningen ikke skal monteres straks.