Ambitiøse miljømålsætninger

NOVOPAN anlægger et helhedssyn i miljø-, energi- og arbejdsmiljøindsatsen. Målsætningen er, at virksomhedens aktiviteter skal belaste miljøet i og omkring virksomheden mindst muligt. Herunder at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. NOVOPAN vil overholde gældende lovgivning og indgåede aftaler.
 

Målsætningen omfatter desuden til stadighed at minimere energiforbruget ved fokusering på drifts- og maskinudnyttelse og dermed udnytte energien optimalt. Det gælder også ved at fokusere på energiforbrug ved nyinvesteringer og ombygninger samt påvirke medarbejderne til at udvise energibevidst adfærd. Opfyldelse af målsætningen sker ved hjælp af følgende virkemidler:

 

Begræsning ved kilden

Det tilstræbes, at miljøpåvirkningerne internt og eksternt begrænses ved kilden.

 

Ansvarlig bortskaffelse

Affald, der ikke kan udnyttes på virksomheden, bortskaffes så vidt muligt til nyttiggørelse.

     

Åbent eksternt samarbejde

NOVOPAN samarbejder åbent og konstruktivt med lokale og nationale myndigheder. Ledelsen holder sig ajour med udviklingen på miljø-lovgivningsområdet både nationalt og internationalt, og deltager aktivt i branchespecifikke tiltag. Den opnåede viden udnyttes i virksomhedens planlægning og til at påvirke sam-

arbejdspartnere til miljøbevidst adfærd.

 

Sikker anvendelse

NOVOPAN vil udvikle og levere produkter og tjenesteydelser, der ikke har unødige skadevirkninger på miljøet, som er sikre at anvende, som er effektive mht. forbrug af energi og naturressourcer, og som kan gen-
bruges, genanvendes eller bortskaffes på en sikker måde. NOVOPAN vil desuden vejlede og om nødvendigt oplære kunder, forhandlere og offentligheden i, hvordan de leverede produkter anvendes, transporteres, opbevares og bortskaffes på sikker måde.

     

Energioptimering og genanvendelse

Råvarer, hjælpestoffer og energi udnyttes optimalt ud fra en livscyklus-
vurdering, og produktionsspild og affaldsproduktion minimeres gennem genanvendelse i produktionen eller omdannelse til energi.

 

Krav til nye tiltag

Miljøhensyn integreres i planlægning og projektering af nyt produktions-udstyr og nye aktiviteter samt ved valg og indkøb af råvarer, brændsel, hjælpestoffer, materialer og produk-tionsudstyr. Dette sker bl.a. gennem opstilling af specifikke miljøkrav til leverandørerne og de varer, de leverer.

     

Hent Miljøredegørelsen her (PDF)


NOVOPANs miljøpolitik kan i fuldt omfang rekvireres ved henvendelse til NOVOPAN.

 MILJØ...


Certificeringer
Godkendelser
Miljømålsætning