Projektering af bærende- eller svømmende undergulv

Anvendelse
Godkendelse og anvendelsesklasse
Brand
Isolering og fugtspærre
Radonsikring

Udvidelsesfuger

 

Transport og lagring
Akklimatisering

Nedlægning
Slibning
Gulvbelægningstyper
Gulvvarme
 

Anvendelse

NOVOPAN gulvspånplader kan anvendes til opbygning af undergulv i såvel nybyggeri som ved renoveringsopgaver. Spånpladerne kan udlægges på træbjælkelag eller betondæk i permanent opvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% (RF) i nogle få uger – f.eks. almindelig beboelse. NOVOPAN gulvspånplader kan anvendes som undergulv i almindelige gulvkonstruktioner som…

 

Bærende undergulv

Gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker.
 

Bærende undergulv med flyverstød

Gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker med endesamlinger imellem strøerne/bjælkerne (kun lokaler med en maks. belastning på 300 kg/m² som f.eks. almindelige beboelsesrum).

Til top...


Understøtninger

 
Det anbefales at benytte laminerede strøer (Kerto) da disse altid er rette og med korrekt fugtindhold. Strøer/bjælker skal være dimensioneret og understøttet korrekt, udlagt med en afstand på maks. 600 mm c/c eller udlagt efter belastningsklasse.

Alle pladekanter understøttes med en maks. afstand til væg på 40 mm. Der skal monteres ekstra strøer til understøtning, hvor der er vendespor til varmeslange. Ekstra understøtningsstrøer placeres 200 mm fra væg.
 

Til understøtning af pladekanterne langs vægge, udlægges strøer langs alle vægge med en maks.-afstand fra vægge på 40 mm. Som alternativ kan der imellem hver strøafstand ilægges en 700 mm lang ekstrastrø (vinkelret ud fra væg), således at den valgte strøafstand halveres. Øvrige strøer fordeles med en centerafstand på maks. 600 mm.
Opklodsning fastgøres til strøer med stiksøm.
 

Boligbelastning EN 1991-1-1
(bolig, kontor og let erhverv Q=2kN)

Kerto strøer

Savskårne strøer
kvalitet svarende til C 18

Strødimension
H x B mm

39 x 40

63 x 40

45 x 45

70 x 45

38 x 73

95 x 45

Opklodsningsafstand
i mm

550

890

600

930

550

1260

Ved andre strødimensioner og belastningsklasser end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE. Se www.traeinfo.dk. Ved strøender reduceres opklodsningsafstanden med

mindst 10%.


Fugtindhold i strøer – maks. 8% ± 2%
Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt
Husk korrekt placering af evt. dampspærre.

Se mere om projektering af bærende undergulv her.


 

Svømmende undergulv

Gulvspånpladerne er ikke fastgjort og kan bevæge sig uafhængigt af det bærende underlag. Gulvpladerne lægges direkte på et egnet isoleringsmateriale.

Se mere om projektering af svømmende undergulv her.

Til top...

 

Godkendelse og anvendelsesklasser

NOVOPAN gulvspånplader er CE-mærket og godkendt af Dancert. For at opnå optimal anvendelse af NOVOPAN gulvspånplader er det vigtigt at forholde sig til nedenstående punkter under projekteringen.

 

Anvendelsesklasse 1

EN 312 P6 er klassificeringen for gulvplader til brug i permanent opvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i nogle få uger – dvs. almindelig beboelse. Spånpladerne er mærket:

CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årstal EN 13986 – EN 312 P6-E1-FLOORING-DFL-s1
– 22 mm/densitet>640 kg/m³ – Produktionsdato – Denne side op
 

Anvendelsesklasse 2

EN 312 P7 er klassificeringen til brug i uopvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 85% i nogle få uger - dvs. i uudnyttede tagetager, ventilerede fugtpåvirkede konstruktioner, i fritidshuse, som underlag for MK-godkendte tætningssystemer i vådrum. Spånpladerne er mærket:
CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årstal EN 13986 – EN 312 P5/6-E1-FLOORING-DFL-s1

– 22 mm/densitet>640 kg/m³ – Produktionsdato – Denne side op

Til top...

 

Brand

Brandklassificering for 22 mm SPAANDEX GULV er Dfl-s1, (Ny europæisk klasse) eller (gammel dansk) Klasse G.

   

 Til top...

 

Isolering og fugtspærre

For at sikre den rette placering af isoleringsmaterialer og fugtspærre, f.eks. ved rør- og andre gennemføringer, henvises til anvisninger fra leverandøren af isoleringsmaterialerne. Plastfolier (PE), der anvendes til fugtspærre, skal have en tykkelse på min. 0,20 mm. Plastfolier skal være CE-mærkede efter DS/EN 13984 eller DS/EN 13859-1.

Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle pladesamlinger. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Se SBi-anvisning 224. Som hovedregel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etageadskillelser for at forhindre fugtskader i strøer og gulve.

OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer.

Til top...

 

Radonsikring

Traditionelt anses en svindarmeret betonplade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren monteres tæt som beskrevet ovenfor, giver den også en ekstra sikkerhed mod radonindtrængning gennem revner. Før fugtspærren udlægges, skal der tætnes ved kuldebroafbrydelsen langs fundamentet, dilatationsfuger i betonpladen og omkring rørgennemføringer. Man kan f.eks. anvende murfolie, der klæbes med butylbånd. Principper og detaljer kan findes i SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskelethuse og TRÆ 64 Trægulve - lægning.

Til top...

 

Udvidelsesfuger

Ved udlægning af gulvflader over 15 m skal der planlægges udvidelsesfuger, der min. skal være 15 mm. For at give plads til eventuel udvidelse af pladerne ved fugtpåvirkning, skal der være en afstand på 1 mm pr. løbende meter gulv, dog mindst 12 mm fra alle vægge, søjler og rørgennemføringer.

Til top...

 

Transport og lagring

Pladerne skal håndteres, så kanter og flader ikke beskadiges og skal opbevares tørt på et plant underlag. Gulvspånpladerne skal altid være beskyttet mod fugt.

Til top...

 

Akklimatisering

Pladerne skal ALTID akklimatiseres – uemballeret – ca. 1 uge inden nedlægning i det lokale, hvor de skal anvendes. Al mur- og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være udtørret for byggefugt (maks. 65% RF), opvarmet til min. 18°C og ventileret.

Til top...

 

Nedlægning

NOVOPAN gulvspånplader nedlægges i forbandt med min. 300 mm forskydning. Ved strøkonstruktioner nedlægges gulvspånpladerne på tværs af de oprettede bjælker/strøer. Pladerne nedlægges med en afstand til væg og evt. rørgennemføring på 12 mm.

Pladerne limes med D3 PVAc-lim i dobbeltprofilen. Limen skal være synlig efter samling og aftørres omhyggeligt på fladen. Der skal anvendes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter. Ved limning i anvendelsesklasse 1 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-lim.

Ved strøkonstruktioner fastgøres pladerne til strøer/bjælker og langs alle understøttede pladekanter med selvskærende skruer med delgevind, kamsøm, ringsøm eller tilsvarende. Pladerne skrues/sømmes med maks. 150 mm afstand langs alle understøttede pladekanter og med maks. 300 mm afstand langs alle mellemunderstøtninger. Pladerne fastgøres til tværgående strøer med 4 skruer på hver understøtning. Til fastgørelse anbefales følgende:

Spånpladeskruer med delgevind 4,5 x 60 mm
NKT-Fasteners Spun+ skruer med delgevind 4,5 x 60 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Håndsøm, ringede og spiralsnoede 3,8 x 65 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Plata-flex 4,2 x 55 mm, CE-mærket
Paslode fuldhovedet ringsøm på stav 2,8 x 63 mm, CE-mærket

NOVOPAN anbefaler skruer som den sikreste fastgørelse af gulvspånplader. Ved brug af skudsøm gør NOVOPAN opmærksom på, at det er et krav, at gulvpladen er presset tæt mod strø inden skudafgivelse!

Til top...

 

Slibning

Tynde gulvbelægninger giver risiko for markering af samlinger og eventuelle ujævnheder i undergulvet. Derfor skal alle pladesamlinger slibes, inden gulvbelægning monteres. Undergulvet bør afdækkes med plastfolie for at beskytte overfladen mod hurtig udtørring eller opfugtning, hvis gulvbelægningen ikke monteres med det samme.

Til top...

 

Gulvbelægningstyper

Som belægning oven på NOVOPAN gulvspånplader kan f.eks. anvendes:
Lamelparket
Gulvtæppe, laminatgulv, vinyl eller anden gulvbelægning
Fuldklæbede parketstave

Keramisk gulvbelægning, maks. flisestørrelse 300x300 mm. Strøafstand reduceres til
  300 mm c/c. 

Til top...
 

Gulvvarme

NOVOPAN gulvspånplader kan anvendes som undergulv til gulv med varme. NOVOPAN KLIMAGULV spånplader er specielt udviklet til gulvvarme med fræsede spor til varmeslangerne. Rådfør dig med din VVS-installatør og planlæg udførelsen af gulvet i forhold til varmesystemets placering. Planlæg af- og tilgang til gulvvarmeslangen. Beregn fordeling af strøer og plader i forhold til gulvfladen. Varmesystemet skal være shuntstyret

og indrettet således, at der ikke sker udtørring af pladens ene side. Derfor må vandets fremløbstemperatur ALDRIG overstige 40-45°C.

Til top... PROJEKTERING...


➜ Generelt
På strøer
Svømmende