Udførelse af gulvvarme i vådrum

Udførelse generelt
Kontrol af tæthed i varmesystemet
  under montering
 Opklodsning af understøtninger
Nedlægning
Bærende gulvkonstruktion
  – nedlagt mellem bjælkelag
Fald mod gulvafløb
  Limning
Fastgørelse
Fræsning af vendespor
Afløbsarmaturer
Rørgennemføring
Konstruktionsopbygning
Gulvbelægning med PVC-banevarer

 

Udførelse generelt

Gulvspånpladen i vådrumsløsningen er en NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM i tykkelsen

22 mm og kan anvendes som undergulv i en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer eller bjælker.

 

Arbejdet udføres nøje efter:

A. NOVOPAN´s anvisning Spaandex K-gulv EN312-6 Produktanvendelse(dansk)

B. Brochuren NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM – gulvpladen til gulvvarme

C. Alle konstruktioner skal være MK godkendt iht. ETA-Danmark eller beskrevet i SBi-
     anvisning 200.

D. Der henvises i øvrigt til Træ 53, Træ i Vådrum (gulvplade, varmefordelingsplade og
     gulvgips)

E. ALFIX Monteringsinfo

F.  Blücher, Unidrains monteringsvejledning


Monteringsanvisningen for NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM gennemlæses grundigt, før arbejdet påbegyndes. Gulvspånpladerne skal håndteres, så kanter og flader ikke beskadiges. Pladerne skal opbevares tørt på et plant underlag, og skal altid være beskyttet mod fugt.

Til top...

 

Kontrol af tæthed i varmesystemet under montering

NOVOPAN anbefaler, at der monteres et luftbaseret trykprøvningsudstyr med manometer på varmeslangen, mens arbejdet med gulvkonstruktionen udføres, således at varmesystemet kontrolleres løbende, og eventuelle beskadigelser kan udbedres omgående, før udførelse af tætningssystemet påbegyndes.

Til top...

 

Opklodsning af understøtninger

Det anbefales at benytte laminerede strøer (Kerto), da disse altid er rette og med korrekt fugtindhold. Strøer og bjælker skal være dimensioneret og understøttet korrekt. Strøerne udlægges med en afstand på maks. 300 mm c/c eller udlagt efter belastningsklasse, jf. skema under ”Projektering af gulvvarme i vådrum”.
 

Boligbelastning EN 1991-1-1

Kerto strøer

Savskårne strøer

Strødimension
H x B mm

39 x 40

63 x 40

45 x 45

95 x 45

Opklodsningsafstand
i mm

450

790

500

1160

Ved andre strødimensioner og belastningsklasser end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE. Se www.traeinfo.dk. Ved strøender reduceres opklodsningsafstanden med
mindst 10%.


Fugtindhold i strøer – maks. 8% ± 2%
Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt
Husk korrekt placering af evt. dampspærre.

Til top...

 

Nedlægning

NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM nedlægges i forbandt på tværs af de oprettede strøer/bjælker med retsiden opad (dvs. den mærkede side), og med endestødene samlet på midten af strøer/bjælker. Pladerne bør dække mindst to strø-/bjælkeafstande. Pladernes frie kanter mod vægge og åbninger skal være understøttet.

Nedlægningsanvisningerne under  ”Projektering af gulvvarme i vådrum” skal følges og er forudsætningen for et godt resultat – vær især opmærksom på, at strøafstanden IKKE må overstige 300 mm. Pladerne nedlægges med en afstand til væg og evt. rørgennemføring på 12 mm.

Til top...

 

Bærende gulvkonstruktion – nedlagt mellem bjælkelag

For at sikre at gulvet virker som et bassin, skal der være en niveauforskel mellem gulv ved dør og gulv ved afløb på min. 30 mm. (se SBi-anvisning 200, Vådrum). For at opnå den nødvendige højdeforskel til omkringliggende rum kan NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM monteres mellem bjælkerne i stedet for oven på. Dette kan ske ved at montere et indskudt bjælkelag i det eksisterende bjælkelag, med en afstand på 22 mm fra overkanten af bjælken, så gulvspånpladen efterfølgende ligger glat med overkanten af bjælkerne. For at opnå dette skal der monteres et indskudt bjælkelag mellem de eksisterende bjælker, bestående af tværgående udvekslinger (bjælkestykker) med dimensionen 44 x 95 mm og en afstand fra center til center på maks. 300 mm. Udvekslingerne monteres vinkelret på de eksisterende bjælker i bjælkesko. Mellem de tværgående bjælkestykker skrues lægter, 38 x 75 mm på siden af de eksisterende bærende bjælker til understøtning af gulvspånpladens langsider. Gulvspånpladen tilskæres og nedlægges mellem bjælkerne, således at centerafstanden mellem udfræsninger til varmeslanger over eksisterende bjælke ligger mellem 190 og 250 mm.

Til top...

 

Fald mod gulvafløb

Der etableres fald mod gulvafløb ved at tilskære bjælkerne. For yderligere oplysning henvises til f.eks. SBi-anvisning 200, Træ 53, Træ i Vådrum, Alfix Vejledning eller afløbsleverandørens vejledning.

 

Limning

Gulvspånpladernes sideprofil gør det muligt at foretage limning med pladerne liggende vandret. Den dobbelte limstuds påfører lim to steder i en arbejdsgang. Der limes på oversiden af begge fedre som illustreret. Limen skal efter samling af pladerne være synlig. Der skal anvendes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter. 

 
Overskydende lim aftørres på fladen. Ved limning i anvendelsesklasse 2 anbefales en fugtbestandig D3 PVAc-lim.

Til top...

 

Fastgørelse

Pladerne skrues med maks. 150 mm afstand langs alle understøttede pladekanter og med maks. 300 mm afstand langs alle mellemunderstøtninger. Skruer undersænkes 1-2 mm, da det ellers senere kan give ujævnheder i gulvoverfladen. Til fastgørelse af 22 mm gulvspånplader anbefales følgende:
Spånpladeskruer med delgevind 4,5 x 60 mm
NKT-Fasteners Spun+ skruer med delgevind 4,5 x 60 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Plata-flex 4,2 x 55 mm, CE-mærket

Til top...

 

Fræsning af vendespor

Vendesporene udføres med håndoverfræser, f.eks. med en overfræser forsynet med land, penolskrue og 18 eller 19 mm bor (evt. profilbor).

Til fastholdelse af over-

fræser bores et hul Ø 6 mm, min. 250 mm fra væg og midt imellem 2 varmespor. Fræsedybde 18,2 mm.

     

Vendespor fræses i hver 2. række. Sporet rengøres og støvsuges omhyggeligt.

Til top...

 

Afløbsarmaturer

Arbejdet skal udføres iht. afløbsleverandørers anvisninger. Skærpet opmærksomhed henledes på, at afløbsmontering er et højrisikofyldt område for evt. pludseligt opståede eller latente skjulte skader på bygningsdele, materialer og arbejdets udførelse. Af samme årsag opfordres til ekstra skærpet opmærksomhed på omhyggelig og kvalitetsbevidst udførelse af arbejdet med montering af NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM. Særlig tætning omkring armatur skal udføres således, at vandindtrængning i trækonstruktion ikke kan forekomme.

Til top...

 

Rørgennemføring

Rørgennemføringer i gulvet bør undgås eller udføres vandtætte og om muligt med bøsninger, koblingsdåser etc., jvf. SBi-anvisning 200.

Til top...

 

Konstruktionsopbygning


NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM – konstruktion

Til top...

1. NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM

 

 

2. Alu-varmefordelingsplader

Varmefordelingspladerne monteres i henhold til produktvejledning for NOVOPAN KLIMAGULV side 3. Man skal være omhyggelig med tilpasning og fastgørelse af varmefordelingspladerne. Gulvarealet skal være dækket af varmefordelingsplader indtil 20 mm fra vendesporets begyndelse.

 

3. Varmeslanger

Montering af varmeslanger anbefales udført af autoriseret VVS-installatør. Til NOVOPAN’s Alu-varmefordelingsplader skal der anvendes 16 mm varmeslange. Vi anbefaler Pex A med indvendig iltspærre. Maks. zonestørrelse ca. 16 m² eller ca. 80 lbm. varmeslange. Alle gulvvarmesystemer skal være shuntstyrede, så fremløbstemperaturen aldrig overstiger 45°C.

 

4. Gipsfiberplade

Efter montering af Alu-varmefordelingsplader og varmeslanger monteres gipsfiberplade type GF 13 fra Knauf Danogips A/S – eller tilsvarende – på hele gulvfladen. GF pladerne har formatet 1200 x 600 mm og skæres til, så de passer til rummets form. GF pladerne monteres nøje efter anvisningen. Der skal holdes mindst 2 mm afstand til alle vægge og rørgennemføringer.

 

5. Limning og fastgørelse af gipsfiberplade

GF pladerne fuldklæbes til undergulvet med ALFIX Readyfix eller tilsvarende. Limen påføres GF pladen med en 6 x 6 mm tandspartel. Forbrug ca. 1,9 kg/m2. GF pladerne fastgøres desuden mekanisk med Monta Flex 4,2 x 35 mm anbragt i et kvadratnet på maks. 200 x 200 mm. (Forboring anbefales). Der skal være delgevind på skruerne. (NB! Pas på – ingen skruer i varmeslangen!). Alle pladesamlinger limes med Knauf GF vådrumslim eller tilsvarende. Forbrug ca. 1 kg pr. 15 m2 plade. Der anbefales en tørretid på mindst 1 døgn, inden gulvet benyttes. Al bearbejdning af GF pladerne anbefales udført med diamantværktøj.

 

6. Vådrumssikring

Vådrumssikring udføres med MK-godkendt tætningssystem. Vejledningerne 6.1 og 6.2 er udarbejdet på grundlag af ALFIX- og Knauf Danogips A/S -produkter og beskriver derfor ikke nødvendigvis alle godkendte materialer og metoder.

 

6.1 Forbehandling af gipspladerne

Pladerne primes f.eks. med ALFIX Primer, ufortyndet. Forbrug: Ca. 0,1 l/m2. Tørretid inden forsegling og vandtætning er ca. 1 time.

 

6.2 Vandtætning

Der monteres tilpassede stykker af Alfix Seal-Strip tætningsbånd omkring rørgennemføringer og alle overgange fra gulv til væg. Omkring gulvafløb monteres ALFIX Afløbsmanchet. Over pladesamlinger monteres ALFIX Armeringsvæv i tætningsmassen. Der udføres vandtæt lag af ALFIX 1K eller 2K Tætningsmasse i hele gulvets udstrækning samt mindst 100 mm op ad alle vægge. Lagtykkelsen skal mindst være 1 mm svarende til et forbrug på mindst 2,0 kg/m² (1K) eller mindst 1,5 kg/m² (2K). Evt. brud på tætningssystemet repareres omgående. Se i øvrigt Alfix Monteringsinfo 2.301.

 

7. Fliseklæber
Fliserne lægges i ALFIX Letfix Extra. Der skal anvendes ca. 2,2 kg/m2, hvilket opnås ved at påføre fliseklæberen med en 10 x 10 mm tandspartel. Fliseklæberen skal tørre ca. 1 døgn inden fugning. Vi anbefaler maks. flisestørrelse 300 x 300 mm.

 

7.1 Keramiske fliser og fugning

Fliserne fuges med ALFIX Cerafill 10 Colour. Der fuges med Alfix MSilicon i overgang gulv/væg og omkring rørgennemføringer og gulvafløb, iht. monteringsinfo.

 

8. Afløbsinstallationer
Arbejdet skal udføres af autoriseret VVS-installatør. Alle afløbsinstallationer skal være VA-godkendte, som f.eks. Blücher Waterline eller Unidrain. Flanger i afløbsskåle skal nedfræses i gipspladen, så der ikke forekommer forhøjninger, der forhindrer vandet i at løbe mod gulvafløbet. Gulve som udsættes for vandpåvirkning, f.eks. i forbindelse med brusebad, skal have fald mod gulvafløb på 1-2%. Se i øvrigt SBi-anvisning 200.

 

Drain Design serien fra Blücher består af 3 typer afløb, rende mod væg, hjørneafløb, samt armatur til afløb midt på gulv. Fælles for disse produkter er, at de er af typen med flange. Flangen har en godstykkelse på 2 mm, og det er meget vigtigt, at alle flanger er fræset ned i GF pladen, således at vandet uhindret kan løbe i afløbet. Monter armaturet til undergulvet med de medfølgende skruer. Det er meget vigtigt at sikre, at flangekanterne er låst fast til GF pladerne/konstruktionen.

 
OBS! Ved montering af armatur til afløb midt på gulv, kan det blive nødvendigt at bore nye huller i flangen for at undgå at skrue i varmeslangerne. Vær omhyggelig med opmåling af slanger kontra skruemuligheder, således at slangerne efterfølgende ved montage af armaturet ikke beskadiges! Se i øvrigt BLÜCHERs generelle monteringsvejledning.

Til top...

Gulvbelægning med PVC-banevarer

 

Konstruktion

 

PVC-gulvbelægninger skal opfylde en række krav til kvalitet og udførelse, iht. SBi-anvisning 200, Vådrum. Ved anvendelse af fuldklæbede banevarer kræves en jævn og bæredygtig overflade. Mellemlaget kan bestå af gulvgips, fibergips, krydsfiner, eller spånplade af tykkelse 12 mm. Den valgte mellemlagsplade udlægges i forbandt parallelt med varmeslangerne. Pladerne udlægges, så samlinger er forskudt for undergulvet, fortanning min. 200 mm. Alle samlinger limes med en D3 PVAc-lim, eller en af pladeleverandøren anbefalet limtype.

Fastgørelse til undergulvet i kvadratnet på ca. 200 x 200 mm. Der anvendes skruer med delgevind 3,5 x 30 mm. Alle pladesamlinger pudses plane. Skruehuller må ikke spartles. En evt. spartling vil over tid give markeringer.

 

PVC-arbejde generelt

Fuldklæbning til underlag
Alle samlinger i beklædningen skal trådsvejses
Der må ikke være samlinger over pladestød
Banesamlinger i brusenicher bør undgås
Der må ikke være samlinger nærmere ved gulvafløb end 200 mm

Rørgennemføringer i gulvet bør undgås eller udføres vandtætte og om muligt

  med bøsninger, koblingsdåser etc.

Gulvafløb skal være af typen med flange og med klemring

PVC-arbejdet skal udføres af certificerede personer

Henvisninger: brochuren NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM, godkendelsen MK-godkendelse Unipan Klimagulv vådrum,

SBi-anvisning 200, Vådrum, TRÆ 53,Træ i vådrum.

Til top...